1. Den registeransvarige

Finska Missionssällskapet
Observatoriegatan 18
PB 154, 00141 Helsingfors
Tfn 09 129 71
Sällskapets FO-nummer: 0116962-5
Adress fr.o.m. 16.4.2018:
Magistratsporten 2 A, Helsingfors
PB 56, 00241 Helsingfors
Övriga uppgifter förblir oförändrade.

samt

Finska Bibelsällskapet
Magistratsporten 2 A
PB 54, 00241 Helsingfors
Tfn 010 838 6500
Bibelsällskapets FO-nummer 0203598-7

2. Registrets kontaktperson

Dataskyddsansvarig Emma Mäkelä
Observatoriegatan 18
PB 154, 00141 Helsingfors
Tfn 040 621 0569
fornamn.efternamn@suomenlahetysseura.fi

Adress fr.o.m. 16.4.2018:
Magistratsporten 2 A, Helsingfors
PB 56, 00241 Helsingfors
Övriga uppgifter förblir oförändrade.

3. Registrets namn

Vi bygger den globala kyrkan – avtalsregister

4. Den rättsliga grunden och syftet med insamlande och behandling av personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den registeransvariges eller en tredje parts berättigade intressen (artikel 6 underpunkt f). Den registrerade har på grund av ett kund- eller serviceförhållande, medlemskap eller något annat därmed jämförbart förhållande en saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet.

4.1 Den registeransvariges och en tredje parts berättigade intresse om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 underpunkt f

Den registeransvarige vill i samband med Församlingsvalet 2018 lyfta fram de värden som beskrivs på webbsidan https://globaalikirkko.fi/. För detta ändamål samlar den registeransvarige in löften om att främja de värden som beskrivs på webbsidan av de personer som är kandidater i valet. För att förverkliga och bestyrka löftena behöver den registeransvarige de uppgifter om löftets givare som beskrivs i punkterna 7 och 8. Den som avger löftet får i sin tur rätt att informera och marknadsföra avgivandet av löftet på det sätt som personen själv väljer.

5. Kommer den registeransvarige att använda personuppgifterna för annat ändamål än det för vilket uppgifterna insamlats? Om svaret är ja, bör den registeransvarige underrätta de registrerade om detta andra ändamål innan den fortsatta behandlingen och ge alla relevanta tilläggsuppgifter.

Nej.

6. Är lämnandet av personuppgifterna lagstadgat eller ett krav som grundar sig på ett avtal eller en förutsättning för uppgörande av avtal? Är den registrerade tvungen att uppge person-uppgifterna och vilka är de eventuella följderna av att underlåta att lämna sådana uppgifter?

Man kan avge löftet endast genom att uppge de personuppgifter som beskrivs i punkt 7. Om man inte lämnar uppgifterna kan man inte avge löftet. Att avge löftet är frivilligt.

7. Beskrivning av datainnehåll, de registrerade samt kategorier av personuppgifter

Listan innehåller uppgifter på de personer som undertecknat löftet på sidan https://globaalikirkko.fi/. Uppgifterna har insamlats direkt av personerna med hjälp av en webblankett.

Registret innehåller följande uppgifter:
Personens för- och efternamn
E-postadress
Församlingsvalskandidatens parti/bakgrundsförening
Församling där personen är medlem

8. Personuppgifterna förvaringstid eller om detta inte är möjligt, kriterierna för denna tid

Uppgifterna sparas tills församlingsvalets resultat har vunnit laga kraft. Efter detta raderas registrets uppgifter.

9. Utredning över personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper (Regelmässiga uppgiftskällor)

Den enda informationskällan är de webblanketter som de registrerade har fyllt i på nätsidan. Registret upprätthålls av Finska Missionssällskapet, men Finska Bibelsällskapet har användarrätt i enlighet med registerbeskrivningens syfte, se punkt 4.

10. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Förekommer ej.

11. Översändande av uppgifter utan för EU eller EES

Förekommer ej.

12. Principerna för skyddet av registret

Manuellt material
Eventuella manuella kopior av registrets personuppgifter förstörs på tillbörligt sätt efter behandling. De som rör sig i arbetsutrymmen övervakas med hjälp av passerkort.

Elektroniskt material
Tillgång till det informationssystem i vilket registeruppgifterna har lagrats har endast de anställda som i sitt arbete har rätt att hantera sådana uppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet. Uppgifterna samlas i databaser som är skyddade med hjälp av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder.

Databaserna och säkerhetskopior av dem förvaras i låsta utrymmen och tillgång till uppgifterna har endast några särskilda i förväg namngivna personer.

13. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, bland annat sådan profilering som nämns i artikel 22.1 och 4, varvid det åtminstone i dessa fall skall lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de eventuella följderna av en sådan behandling för den registrerade.

Förekommer ej.

14. Hur den registrerade kan utnyttja sina rättigheter som är:
1) Rätt att få tillgång till alla uppgifter om sig själv i registret. (granskningsrätt)
2) Rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter.
3) Rätt att kräva att uppgifterna raderas.
4) Rätt att begränsa användningen av uppgifterna.

Den registrerade kan utnyttja dessa sina rättigheter genom att ta kontakt med registrets kontakt¬person (se punkt 2). Den registeransvarige bör besvara de registrerades förfrågningar om sina egna uppgifter utan ogrundat dröjsmål.

15. Den registrerades rätt att göra klagomål till övervakningsmyndigheten

Den registrerade har rätt att inlämna klagomål om behandlingen till övervakningsmyndigheten. Mer information finns på http://www.tietosuoja.fi/sv/index.html.